Klassenorm

De klassengrenzen zijn per 1 januari 2017 als volgt vastgesteld:

Klasse 2017 Heren hout/150 ballen
Dames hout/ 150 ballen
A 78.000 - 90.000 ≥1170 hout 71.000 - 90.000 ≥1065 hout
B 67.000 - 77.999 ≥1005 hout 62.000 - 70.999 ≥930 hout
C 00.000 - 66.999 <1005 hout 00.000 - 61.999 <930 hout

De tabel is gebaseerd op het totaal klasseringsresultaat van alle aangesloten bonden van 2016. Het gemiddelde is zoals gebruikelijk per 10 ballen.


Op de jaarvergadering in het voorjaar 2016 is besloten om de berekening van de klassengrenzen per 1 januari 2017 aan te passen. En wel als volgt:

 • De bovenste 10 procent van de Ranglijst A-klasse
 • De volgende 30 procent van de Ranglijst B-klasse
 • De volgende 60 procent van de Ranglijst C-klasse

De aldus toegewezen klasse geldt voor het daarop volgende jaar.

De ranglijst wordt in 2017 bepaald door de klasseringsresultaten van 2016 gebaseerd op 150 ballen.

In de volgende jaren wordt de ranglijst gebaseerd op minimaal 120 ballen + behaalde resultaten in de nationale wedstrijden!

Op verzoek kan aan een bondssecretaris een ranglijst worden verstrekt per 1 januari via de ledenadministratie.

Kegelaars(ters) die binnen het genoemde tijdvak geen 120 ballen hebben gegooid, worden geklasseerd aan de hand van het gemiddelde resultaat over minimaal 120 ballen uit het geldende en het voorgaande jaar,
Wordt het totaal van minimaal 120 ballen in die twee jaren niet gehaald, dan behoudt betreffende kegelaar(ster) de klasse waarin hij/zij was ingedeeld.
Nieuwe kegelaars(ters) zonder kegelverleden worden ingedeeld in de C-Klasse

Nationale kampioenen in de B-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar een A-kaart

Nationale kampioenen in de C-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar in ieder geval een B-kaart, Tenzij het gegooide hout in een volgend kegeljaar recht geeft op een A-Kaart.
Controle op de in dit hoofdstuk genoemde bepalingen berust bij alle bestuursleden en de consuls van de K.N.N.B.


Kegelaars en kegelaarsters zijn voor wat betreft de speelsterkte, ingedeeld in "klassen"
De KNKB heeft hiervoor een indeling met behulp van letters.
De klassengrenzen worden ieder jaar door het KNKB bestuur vastgesteld, na advies door de consuls op de vergadering van consuls in december.

De KNKB klassering staat op uw KNKB lidmaatschapskaart voor het lopende jaar.

De klassen worden volgens het wedstrijdreglement vastgesteld:

Artikel 61.

Alle bij de K.N.K.B. aangesloten bonden zijn verplicht hun leden de mogelijkheid te geven zich te kunnen klasseren.

Artikel 62.

Wanneer door omstandigheden een klasseringswedstrijd komt te vervallen of verplaatst dient te worden, moet dit z.s.m. aan de verantwoordelijke consul en de voorzitter van de Commissie Consuls worden gemeld.

Artikel 63.

 1. Om zich te klasseren voor een A-, B- of C-kaart, moeten binnen het in art. 51 (zie wedstrijdreglement) genoemde tijdvak 150 klasseringsballen worden geworpen.
 2. Op het in te leveren formulier mogen meer dan 150 klasseringsballen worden genoteerd. Bij het gooien van meer dan 150 klasseringsballen moeten, bij inlevering, de seriematig (b.v.2x15, 3x10, 4x15, 5x12, 6x10) en dus niet individuele series, laagste boventallige scores worden teruggebracht tot de verplichte 150 tellende klasseringsballen.
 3. Bij de inlevering van de klasseringsformulieren dienen de bonden er voor te zorgen, dat alle formulieren op de juiste wijze ingevuld, gesorteerd op registratienummer en per club zijn gebundeld.

Artikel 64.

 1. Het vaststellen van de benedengrens voor de A , B en C klassering vindt jaarlijks plaats door het K.N.K.B bestuur, na de commissie consuls te hebben gehoord.
 2. De voorstellen van de commissie consuls dienen gebaseerd te zijn op behaalde scores

Artikel 65.

 1. In de A klasse worden ingedeeld:
  1. Alle kegelaars die bij de 150 klasseringsballen een gemiddelde hebben gegooid hoger dan het voor deze klasse gestelde gemiddelde.
  2. Kegelaars, welke op basis van hun gemiddelde zouden zijn ingedeeld in de B klasse, echter bij op de nationale wedstrijdkalender vermeld staande wedstrijden van het voorgaande jaar een gemiddelde hebben gegooid dat 3 hout of meer bedraagt dan de bepaalde grens voor de A klasse.
  3. Kegelaars die in het voorgaande jaar een vastgestelde +score hadden t.o.v. de toen geldende A-norm.
  4. Nationale kampioenen in de B-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar een A-kaart
 2. In de B klasse worden ingedeeld:
  1. Alle kegelaars die bij de 150 klasseringsballen een gemiddelde hebben gegooid welke is vastgesteld voor deze klasse.
  2. Kegelaars, welke op basis van hun gemiddelde zouden zijn ingedeeld in de C klasse, echter bij op nationale wedstrijdkalender vermeld staande wedstrijden van het voorgaande jaar een gemiddelde hebben gegooid dat 3 hout of meer bedraagt dan de bepaalde grens voor de B klasse.
 3. In de C klasse worden ingedeeld:
  1. Kegelaars die bij de 150 klasseringsballen een gemiddelde hebben gegooid lager dan vastgesteld voor de B-klasse.
  2. Beginnende kegelaars zonder kegelverleden. Zij blijven ook in het tweede jaar in de C klasse ingedeeld, tenzij zij in het eerste jaar 150 klasseringsballen hebben gegooid.
  3. Onder een beginnend kegelaar wordt verstaan een persoon die nog nooit eerder lid is geweest van een aangesloten bond.
 4. In de AA klasse worden ingedeeld:
  1. Kegelaars welke niet voldaan hebben aan de vastgestelde criteria om ingedeeld te worden in een van de bovengenoemde klassen.
  2. Kegelaars met een kegelverleden die opnieuw weer lid worden van een aangesloten bond.

Artikel 66.

 1. Kegelaars welke binnen het in art. 51 genoemde tijdvak geen 150, maar wel tenminste 50 ballen gegooid, hebben worden geklasseerd a.d.h.v. de vastgestelde normen indien zij in het voorgaande jaar wel de vereiste 150 ballen gegooid hebben.
 2. De klasse wordt dan bepaald a.d.h.v. het gemiddelde resultaat over de 150 ballen uit het voorgaande jaar en de 50 ballen van het onderhavige jaar.

Artikel 67.

Controle op de in dit hoofdstuk genoemde bepalingen berust bij alle bestuursleden en de consuls van de K.N.K.B..

Artikel 68.

Overtredingen of het niet opvolgen van de genoemde bepalingen van dit W.R. kunnen worden bestraft. Bij constatering van frauduleuze handelingen ontvangen de leden van de desbetreffende bond een AA -kaart en wordt de betreffende bond in het volgende wedstrijdseizoen uitgesloten van deelname aan nationale wedstrijden. Tegen dit artikel is geen beroep mogelijk.

U bevindt zich hier: Start Info Klassenorm